دکتر گیتی محمد ابراهیمی انجمن جراحان ایران
دکتر گینی محمد ابراهیمی کنگره جراحان ایران